1 oz. Dry Vermouth
1 oz. Vodka
1 oz. Whiskey
1 oz. Cherry Brandy

shake and strain