1/2 oz Amaretto
3 oz Soda Water
1 1/2 oz Whiskey

Build (Pour) & stir