splash Tuaca
splash Ginger
1 1/2 oz. Stolichnaya Vanil
3 oz. Coca Cola

Serve over rocks Submitted by Chris Jimenez on 03/16/2000