bouzo

  1. E

    Bouzo

    1 oz. Ouzo 1 oz. Bourbon Pour in the bourbon, then pour in the ouzo.
Top